Yükseköğretim Kurulu İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi

İNSAN KAYNAKLARININ MESLEKİ EĞİTİM YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği İPA programı kapsamında finanse edilen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme perspektifinde, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla insan kaynakları gelişiminin teşvik edilmesini amaçlayan 2 yıllık bir projedir.

Projenin finansmanı, Avrupa Birliği 2006 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı (İPA) hibesi olarak sağlanmıştır. Toplam proje bütçesi 15.4 Milyon Avro’dur.

Kaynak: 12.9 Milyon Avro AB Hibesi ve 2.5 Milyon Avro TC Katkısı
Bütçe Dağılımı: Donanım: 10.000.000 Avro (%25 Devlet katkılı)
Teknik Danışmanlık: 5.400.000 Avro

Projenin Yararlanıcıları: MEB ve YÖK

MEB: Mesleki Teknik Orta Öğretim Genel Müdürlüklerine bağlı 16 ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı 5 pilot okul.
YÖK: 8 Meslekyüksek Okulu

Proje Doğu ve Güney Anadolu Bölgelerinde belirlenen 8 pilot ilde uygulanacaktır.


Diyarbakır
Elazığ
Erzurum
Gaziantep
Kahramanmaraş
Malatya
Şanlıurfa
Van

Proje kapsamında pilot olarak seçilen 8 sektör için çalışmalar yapılacaktır.

Bilişim Teknolojileri
Elektrik-Elektronik
Gıda
Makine
Metal işleri
Otomotiv
Tekstil
Turizm

PROJENİN GENEL HEDEFİ

Kalifiye ve vasıflı işgücünün katılımı ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini ve rekabet edilebilirliğini teşvik etmek.

PROJENİN AMACI

İşgücü piyasası ile meslek yüksek okulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla insan kaynakları gelişiminin teşvik edilmesi.

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ

Eğitim kurumları ve işletmeler arasında yakın ilişkilerin kurulması suretiyle seçilen 8 pilot ilde yerel seviyede iş piyasası ihtiyaç analizi yapmak.

Pilot 8 sektörde iş hayatının ihtiyaçlarına uygun olarak 5.seviye için modüler eğitim programları oluşturmak ve 4. seviye programları gözden geçirmek/güncellemek.

Pilot 5 Mesleki Eğitim Merkezinin yeni modüler programlarla desteklenmesi, yönetici eğitimleri ve girişimcilik üzerine eğitim programları düzenlemek.

Sosyal ortakların seçilen pilot illerde mesleki eğitim ve öğretimin daha cazip hale getirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak.

Yönetici ve Eğiticipersonelin beceri ve yeterliklerini artırmak.

Yerinde inceleme (çalışma ziyaretleri) yoluyla AB üyesi ülkelerde mesleki eğitim kurumlarının işleyişi ve sektörle işbirliğine dair çalışmalar yürüterek geliştirilen kapasite ve bilgi/beceriyi ülkemize aktarmak.

Öğretmenlerin yeterliklerinin artırılması amacıyla eğitimler düzenlemek.